Overeenkomst tussen Talentiko en School

De ondergetekenden:

de vennootschap onder firma Talentiko, gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende aan de Euclideslaan 60, 3584 BN Utrecht, ingeschreven in het handelsregister onder KVK-nummer 73246093, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door Irma den Bode of Shanna Deurloo, hierna te noemen ’Talentiko’;

en

naam school, gevestigd aan de adres school, postcode plaats, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door ondertekenaar, hierna te noemen: ‘Opdrachtgever’.

hierna gezamenlijk te noemen ‘Partijen’,

In aanmerking nemende:

 1. Talentiko verricht in opdracht van opdrachtgevers en zzp’ers diensten op het terrein van bemiddeling en matching tussen zzp’ers en opdrachtgevers. Daarenboven verleent Talentiko financieel-administratieve diensten aan zzp’ers, onder meer bestaande uit facturatie, incasso en doorbetaling van gelden.
 2. Genoemde zzp’ers betreffen zelfstandigen uit de kunst en cultuursector zoals kunstenaars, muzikanten, theatermakers en dansdocenten.
 3. Opdrachtgever wenst in voorkomende gevallen gebruik te maken van de diensten van de betreffende zzp’ers, om welke reden zij in voorkomende gevallen gebruik wenst te maken van de diensten van Talentiko, uitsluitend in door Opdrachtgever te bepalen gevallen, ten behoeve van Opdrachtgever een geschikte zzp’er vindt om tot een match te komen tussen Opdrachtgever en de zzp’er, daarbij te bemiddelen en in het geval tussen Opdrachtgever en een zzp’er een overeenkomst van opdracht tot stand komt (verder de Zzp’er), zorg te dragen voor de financiële afwikkeling van de tussen Opdrachtgever en de Zzp’er tot stand gekomen overeenkomst van opdracht.
 4. De werkzaamheden die de Zzp’er in opdracht van Opdrachtgever gaat verrichten zullen uitsluitend werkzaamheden buiten dienstverband betreffen.

Hebben de volgende afspraken gemaakt:

Artikel 1 – Dienstverlening door Talentiko aan Opdrachtgever

1.1 Talentiko draagt in opdracht van Opdrachtgever zorg voor:

 1. de screening van de Zzp’er en het controleren van de documenten die de Zzp’er op basis van onderhavige overeenkomst en de tussen de Opdrachtgever en de Zzp’er te sluiten overeenkomst verplicht is te hebben en te verstrekken;
 2. het op verzoek van Opdrachtgever bij elkaar brengen van vraag en aanbod, het selecteren en voordragen van de Zzp’er als kandidaat voor het uitvoeren bij de Opdrachtgever van een  opdracht;
 3. de financiële afwikkeling van de tussen Opdrachtgever en de Zzp’er tot stand gekomen overeenkomst van opdracht.

1.2 De in het eerste lid van dit artikel onder a genoemde screening en controle behelst ten minste dat Talentiko de Zzp’er heeft beoordeeld op bekwaamheid. Daartoe zal Talentiko een gesprek met de Zzp’er voeren en de Zzp’er bij haar (een voorbeeld van) een programma laten indienen aan de hand waarvan Talentiko beoordeelt of de Zzp’er geschikt is om bij Opdrachtgever op een adequate wijze een programma van voldoende kwaliteit voor een groep leerlingen te verzorgen.

1.3 Talentiko staat er jegens Opdrachtgever voor in dat de Zzp’er bij toetreding van de poule van Talentiko in het bezit is van een VOG-verklaring voor het onderwijs die niet ouder is dan zes maanden.

Indien Zzp’er niet in het bezit is van een VOG die niet ouder is dan zes maanden zal Talentiko de aanvraag voor een nieuwe VOG met screeningsprofiel onderwijs in gang zetten bij Justis. Talentiko vraagt ten minste elke drie jaar een nieuwe VOG aan voor de Zzp’er.

De Zzp’er kan pas voor de Opdrachtgever werken zodra de VOG-verklaring is verkregen. De Zzp’er zal altijd een (kopie van/digitale versie van) de VOG bij zich dragen als hij werkzaamheden voor Opdrachtgever uitvoert.

1.4 Talentiko zal zich maximaal inspannen om een geschikte Zzp’er voor Opdrachtgever te vinden maar kan niet worden gebonden aan de verplichting om een Zzp’er te vinden.

1.5 De financiële afwikkeling behelst ten minste het opstellen van een derdenfactuur namens de Zzp’er aan Opdrachtgever zoals hierna nader beschreven, alsmede het verzenden van de derdenfactuur naar Opdrachtgever, het ontvangen en administreren van de door Opdrachtgever op de derdenfactuur betaalde gelden en het doorbetalen aan de Zzp’er van de door Opdrachtgever aan de Zzp’er verschuldigde gelden.

Artikel 2 – Honorarium Zzp’er

Opdrachtgever verplicht zich er jegens Talentiko toe om indien tussen haar en de Zzp’er een overeenkomst van opdracht tot stand komt, met de Zzp’er een honorarium af te spreken als opgenomen in bijlage 1- tarieven en facturatie

Artikel 3 – Vergoeding matching, bemiddeling en financiële diensten,

3.1 De vergoeding voor de in artikel 1 genoemde diensten (hierna: “de Bemiddelingsvergoeding”) bedraagt een vast bedrag als opgenomen in bijlage 1- tarieven en facturatie

3.2 De Bemiddelingsvergoeding is door Opdrachtgever aan Talentiko verschuldigd wanneer de bevestiging van opdracht is doorgegeven aan Opdrachtgever.

Artikel 4 – Verplaatsing of annulering van een opdracht

Bij annulering van een tot stand gekomen opdracht door Talentiko of Zzp’er is Opdrachtgever geen vergoeding verschuldigd aan Zzp’er of aan Talentiko.

Als de Opdrachtgever een reeds geplande dienst wil annuleren of verplaatsen, zal Talentiko de volgende kosten  in rekening brengen bij Opdrachtgever.

 • Verplaatsen van een dienst is gratis mits de te verplaatsen dienst minimaal 5 werkdagen na de dag van de aanvraag van wijziging plaatsvindt.
 • Bij annuleren van een normale dienst minimaal 2 dagen van tevoren (geen spoed of last minute) dan rekenen wij 100% van de bemiddelingsvergoeding het tarief van de Zzp’er wordt niet doorberekend.
 • Bij annuleren van een last minute dienst of een normale dienst die de dag van tevoren voor 17:00uur wordt afgezegd dan rekenen wij 100% van de bemiddelingsvergoeding het tarief van de Zzp’er wordt voor 50% doorberekend tenzij we de Zzp’er nog elders kunnen plaatsen voor die dag dan rekenen we geen kosten van de Zzp’er
 • Bij annuleren van een spoed dienst of een normale dienst die de avond van tevoren na 17:00uur of de ochtend zelf wordt afgezegd dan rekenen wij de volledige vergoeding van de Zzp’er en de bemiddelingsvergoeding door tenzij we de Zzp’er nog elders kunnen plaatsen voor die dag dan rekenen we geen kosten van de Zzp’er.

Artikel 5 – Facturatie in opdracht van de Zzp’er

5.1 Facturatie van het honorarium van de Zzp’er geschiedt steeds achteraf.

5.2 Talentiko stuurt Opdrachtgever wekelijks een verzamelfactuur via het mailadres info@talentiko.nl.

5.3 Talentiko factureert met een verzamelfactuur namens de Zzp’er de werkzaamheden die de Zzp’er in opdracht van Opdrachtgever heeft verricht. De factuur heeft daarmee te gelden als een derdenfactuur. Talentiko vervult in dezen uitsluitend een kassiersfunctie. Talentiko staat er jegens Opdrachtgever voor in dat zij door de Zzp’er is gemachtigd om namens de Zzp’er bij Opdrachtgever te factureren en de betreffende gelden te incasseren. Betaling van de factuur door Opdrachtgever aan Talentiko bevrijdt Opdrachtgever van haar betalingsverplichting jegens Zzp’er. Talentiko vrijwaart derhalve Opdrachtgever van aanspraken van de Zzp’er op betaling van aan de Zzp’er verschuldigde gelden die door Opdrachtgever ten behoeve van de Zzp’er aan Talentiko zijn gedaan. Deze vrijwaring omvat eveneens eventuele aanverwante vorderingen.

5.4 Op de verzamelfactuur staat een totaaloverzicht van:

–       het honorarium van de zzp’ers;

–       de reiskostenvergoeding van de zzp’ers;

–       parkeerkosten van de zzp’er (indien overeengekomen);

–       materiaalkosten van de zzp’er (indien overeengekomen);

–       eventuele andere gespecificeerde kosten (indien overeengekomen).

5.5 Op de vervolgpagina’s van de verzamelfactuur staat per school of dependance een specificatie van de kosten van de Zzp’er.

5.6 Op de factuur zullen alle wettelijke verplichte factuurgegevens van alle partijen worden vermeld.

5.7 Opdrachtgever zal de factuur binnen 14 dagen na ontvangst voldoen, mits de factuur voldoet aan alle hiervoor genoemde vereisten.

Artikel 6 – Facturatie van de bemiddelingsvergoeding

6.1 Facturatie van de bemiddelingsvergoeding als bedoeld in artikel 3 geschiedt steeds achteraf.

6.2 Talentiko stuurt Opdrachtgever wekelijks een verzamelfactuur via het mailadres info@talentiko.nl

6.3 Op de verzamelfactuur staat een totaaloverzicht van de bemiddelingsvergoeding als bedoeld in artikel 3

6.4 Op de vervolgpagina’s van de verzamelfactuur staat per school of dependance een specificatie van de bemiddelingsvergoeding van Talentiko.

6.5 Op de factuur zullen alle wettelijke verplichte factuurgegevens van alle partijen worden vermeld.

6.6 Opdrachtgever zal de factuur binnen 14 dagen na ontvangst voldoen, mits de factuur voldoet aan alle hiervoor genoemde vereisten.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid van Talentiko

7.1 Talentiko is niet verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden van de Zzp’er bij Opdrachtgever en niet aansprakelijk voor schade die door het handelen van Zzp’er en/of door hem ingeschakelde derden aan Opdrachtgever wordt toegebracht bij de uitvoering van de werkzaamheden. Talentiko is verder niet verantwoordelijk voor de nakoming van de afspraken die gemaakt zijn tussen Opdrachtgever en Zzp’er en is ook niet aansprakelijk voor eventuele schade aan Opdrachtgever veroorzaakt door het handelen van Zzp’er aan Opdrachtgever of andersom. Het in dit artikel bepaalde geldt niet wanneer Talentiko tekort is geschoten in de screening als bedoeld in artikel 1.3 van deze overeenkomst.

7.2  Opdrachtgever sluit te allen tijde zelf – rechtstreeks – een overeenkomst van opdracht met de Zzp’er. Talentiko is verder niet verantwoordelijk voor het totstandkomen van een overeenkomst van opdracht tussen de Zzp’er en Opdrachtgever of voor de nakoming van de afspraken die in een overeenkomst zijn gemaakt tussen Opdrachtgever en de Zzp’er. Talentiko adviseert Opdrachtgever om daarvoor gebruik te maken van de standaard modelovereenkomst van de belastingdienst. https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/vb_kunst_cultuureducatie_dv10171z1ed.pdf

Artikel 8 – Verzoek tot indiensttreding

8.1 Indien een Opdrachtgever, of een andere (rechts)persoon binnen de organisatie van de Opdrachtgever, tijdens de looptijd van een Opdracht of binnen 12 maanden na beëindiging van een Opdracht een loondienstverband aangaat met een Zzp’er, dan zal Opdrachtgever een werving en selectiebedrag verschuldigd zijn aan Talentiko van € 2.000,- (zegge: twee duizend euro).

8.2 Het is Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Talentiko verboden een Zzp’er die via Talentiko bij Opdrachtgever heeft gewerkt gedurende de Overeenkomst en gedurende een periode van 12 maanden na afloop daarvan in dienst te nemen, met uitzondering van het bepaalde in artikel 8.1, of op andere basis dan via Talentiko in te zetten ten behoeve van haar onderneming dan wel aan haar gelieerde ondernemingen. Bij overtreding van dit verbod verbeurt Opdrachtgever een direct opeisbare boete van €1000,- excl. btw per overtreding bovenop de in 8.1 genoemde vergoeding.

Artikel 9 – Persoonsgegevens

9.1 Partijen zullen te allen tijde volledig in overeenstemming handelen met alle toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de persoonsgegevens.

9.2 Talentiko verwerkt de gegevens van Zzp’er en Opdrachtgever uitsluitend voor administratie-, facturatie en betalingsdoeleinden

9.3 Als partijen persoonsgegevens wil gebruiken voor andere doeleindes dan voor administratie-, facturatie en betalingsdoeleinden zal hiervoor ten alle tijden aparte toestemming voor moeten worden gevraagd.

Artikel 10 – Duur en beëindiging

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan door beide partijen steeds, met  inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden, worden opgezegd. Opzegging dient schriftelijk te worden gedaan. Daaronder wordt mede verstaan per e-mail.

Bijlagen:

Bijlage 1: tarieven en facturatie

Bijlage 2 : Service Level Agreement

Aldus overeengekomen en ondertekend,

Utrecht,                                   

BemiddelaarOpdrachtgever
Talentikonaam School 

Bijlage 1 – Tarieven en facturatie

Tarieven:

Voor een actueel overzicht van de tarieven voor inval verwijzen wij naar de website: https://creatieveinvaldocent.nl

Alle tarieven op de website zijn inclusief bemiddelingsvergoeding en worden elk jaar voor aanvang van het nieuwe schooljaar opnieuw bekeken.

Voor de Talent-lessen (lessenseries) of specifieke vragen maken wij altijd een offerte op maat.

De standaard tarieven voor schooljaar 2021/2022 zijn als volgt:

standaard tarieven voor een invaldag

Voor een korte dag (tot 12.30uur) rekenen wij €215

€140 voor het tarief van de docent en €75 bemiddelingsvergoeding

Voor een lange dag (langer dan 12.30uur) rekenen wij €285

€210 voor het tarief van de docent en €75 bemiddelingsvergoeding

Reiskosten zijn standaard €19

Last -minute tarieven

Voor een korte dag (tot 12.30uur) met last-minute toeslag rekenen wij €237

€152 voor het tarief van de docent en €85 bemiddelingsvergoeding

Voor een lange dag (langer dan 12.30uur) met last-minute toeslag rekenen wij €313

€228 voor het tarief van de docent en €85 bemiddelingsvergoeding

Reiskosten zijn standaard €19

Spoed aanvraag

Voor een korte dag (tot 12.30uur) met spoed toeslag rekenen wij €255

€160 voor het tarief van de docenten en €95 bemiddelingsvergoeding

Voor een lange dag (langer dan 12.30uur) met spoed toeslag rekenen wij €335

€240 voor het tarief van de docent en €95 bemiddelingsvergoeding

Reiskosten zijn standaard €19

Bijlage 2: Service Level Agreement

tarieven

Voor aanvang van het nieuwe schooljaar hebben wij de mogelijkheid om de tarieven aan te passen. Als daar wijzigingen in zijn worden die per mail gestuurd aan «=OPDRACHTGEVER_E-MAIL»

btw tarief

Onderwijs van de Zzp’er is vrijgesteld van btw, de bemiddelingskosten zijn belast met 21% btw

kostenplaats

Het is mogelijk om bij elke school een kostenplaats toe te voegen op de factuur.

Ook kan Talentiko specifieke afkortingen van subsidies al op de factuur plaatsen mits deze worden doorgegeven aan Talentiko bij het aanvragen van een dienst.

Begrippen lijst:

 • Een korte dag is een schooldag die voor 12:30 beëindigd.  
 • Een lange dag is een schooldag die na 12:30 beëindigd.
 • Wanneer is het een last-minute aanvraag?
  • Een aanvraag die 2 dagen voorafgaand aan de invaldag voor 17:00 uur bij ons binnen komt.
  • Of een aanvraag voor maandag die in het weekeind ervoor tussen vrijdagmiddag 17:00 uur en zaterdagmiddag 12:00 uur bij ons binnen komt.
  • Of een aanvraag voor dinsdag die in het weekeind ervoor na zaterdagmiddag 17:00 uur bij ons binnen komt.
 • Wanneer is het een spoed aanvraag?
  • Een aanvraag die 2 dag voorafgaand aan de invaldag na 17:00 uur bij ons binnen komt.
  • Of een aanvraag voor maandag die de zaterdag ervoor na 12:00 uur of zondag bij ons binnen komt.
 • Ons onderwijs is vrijgesteld van btw, de bemiddelingskosten zijn belast met 21% btw
 • reiskosten zijn kosten die een Zzp’er ontvangt om bij een school te komen, wij rekenen daar een vast bedrag voor ongeacht de daadwerkelijk gereden km en op welke manier de km zijn gemaakt.
 • parkeerkosten zijn kosten die een Zzp’er maakt voor het parkeren in een betaald parkeren gebied rondom de school. Als de docent niet betaald voor het parkeren en krijgt een boete zijn de kosten voor de Zzp’er en is de school daar niet voor verantwoordelijk

Bereikbaarheid

Wij zijn bereikbaar van ma t/m vrijdag van 7 tot 21:00 uur

In het weekeind van 10 tot 21:00 uur

in schoolvakantie regio midden en op feestdagen van 12:00 tot 18:00 uur

Manier van aanvraag doen

Een aanvraag die wordt gedaan voor een dienst die minimaal 48 uur voorafgaand aan de invaldag wordt gedaan kan per telefoon 030 227 0033, per email info@talentiko.nl of via ons online aanvraag formulier https://www.creatieveinvaldocent.nl/inval-verzoek/

last minute en spoed aanvragen dienen altijd per telefoon te worden aangevraagd om eventuele vertraging te voorkomen. De reactie termijn gaat in op het moment dat wij de aanvraag hebben ontvangen.

reactie termijn

Talentiko hanteert de volgende reactie termijnen:

Bij een gewone aanvraag voor een dienst die minimaal pas over 5 werkdagen plaats zal vinden hanteren wij het beleid dat we zo snel mogelijk met een voorstel komen maar in ieder geval 2 werkdagen voorafgaand aan de geplande dienst met een reactie komen.

Bij last-minute aanvragen hanteren we het beleid dat we binnen 1,5 uur een reactie geven.

Bij spoed aanvragen de avond van tevoren hanteren we het beleid dat we 1 uur na het telefonisch doen van de aanvraag met een reactie komen

Bij spoed aanvragen in de ochtend voor de dag zelf hanteren we het beleid dat we 30 min na het telefonisch doen van de aanvraag met een reactie komen

Bij een spoed aanvraag voor dezelfde dag is de docent uiterlijk 1,5 uur na de bevestiging van Talentiko met het voorstel van de Zzp’er aanwezig op school. (aanvraag van een school om 7 uur bevestiging met geschikte Zzp’er van Talentiko om 7:10 = docent uiterlijk 8:40 aanwezig op school)

Als een school een aanvraag doet verwachten we dat we ook de reactietermijn de tijd krijgen om een geschikte Zzp’er te vinden. Als we na het verstrijken van de reactietermijn nog geen geschikte Zzp’er is gevonden mag de Opdrachtgever de opdracht elders uitzetten zonder consequenties naar Talentiko. Als er binnen de reactietermijn een geschikte Zzp’er wordt gevonden maar de Opdrachtgever annuleert dan alsnog de opdracht omdat deze toch elders is uitgezet en op een ander manier wordt vervuld dan hanteren we de annuleringsvoorwaarde zoals beschreven in de overeenkomst